Tiến độ dự án VXHome Center ngày 12/01/2017

Tiến độ dự án ngày 12/01/2017