Tiến độ dự án VXHome Center ngày 06/02/2017

Tiến độ dự án ngày 06/02/2017