Home Tiến độ thi công Tiến độ dự án Vạn Xuân Đất Việt ngày 15/06/2017.