Cập nhật hình ảnh VXHome TL19 ngày 29/03/2017.

Cập nhật hình ảnh VXHome TL19 ngày 29/03/2017.